jueves, 2 de junio de 2011

BEQUES III CONVOCATORIA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES FOTOGRÀFICSOBJECTIU
Promoure i potenciar la realització
de treballs fotogràfics.
PARTICIPANTS
Fotògrafs ja siguin afeccionats o
professionals.
ÀREA TEMÀTICA
Tema lliure.
CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE
El projecte que es presenti podrà
tenir en la seva versió definitiva
qualsevol extensió, format i tècnica.
L’obra final s’haurà de poder
adaptar a l’espai expositiu del
claustre de l’Hospital.
DOSSIER DE PRESENTACIÓ
Cada dossier en un format de
DIN-A4 haurà d’incloure:
Títol del projecte.
Una reflexió escrita del projecte
(màxim dos fulls).
Relació dels aspectes tècnics del
projecte: extensió i formats definitius
de les obres.
Sèrie d’imatges representatives
del projecte en un CD (entre 6 i
10 fotos a baixa resolució).
Qualsevol altre tipus de documentació
que es consideri
adient.
Nota: els treballs hauran de ser
inèdits.
En un sobre a part i tancat es farà
constar el nom, l’adreça, el telèfon,
l’adreça electrònica... de l’autor/a.
En el sobre s’escriurà el títol del
projecte.
DATA I LLOC D’ENTREGA DELS
DOSSIERS
Els dossiers es podran presentar
fins al dimarts 20 de setembre de
2011. S’adreçaran, ja sigui personalment
o per correu, a:
Casa Pastors - Amics de la
Fotografia
C/Major 31
17257 Torroella de Montgrí
Tel: 972 757 301
JURAT
Estarà format per fotògrafs professionals.
COMUNICACIÓ DEL RESULTAT
Es farà públic el dissabte, 24 de
setembre: es penjarà al blog d’Amics
de la Fotografia i s’enviarà per correu
electrònic a tots els participants.
PROJECTES BECATS
Entre els projectes presentats, el
jurat n’escollirà tres, els quals disposaran
de beques per valor de 600
euros cadascuna, la meitat de les
quals es donarà en començar el treball
i l’altra meitat en acabar-lo.
Al finalitzar el treball s’editarà un
llibre on es mostrarà una part o la
totalitat del treball realitzat depenent
de la seva extensió. (1)
Els projectes becats seran exposats
individualment al claustre de
l’Hospital en els mesos de setembre,
octubre i novembre del 2012. (2)
TERMINIS DE REALITZACIÓ DELS
PROJECTES
L’entrega de la primera part de la
beca es farà el divendres 30 de
setembre de 2011 a l’auditori de
Casa Pastors a les 19 hores.
La segona part de la beca, juntament
amb el llibre, es donarà un any després,
en les inauguracions de les
respectives exposicions.
L’ordre de les exposicions es farà de
comú acord.
7
8
Els becats hauran d’escanejar les
fotos del projecte fotogràfic i fer-les
arribar amb temps necessari, a
Amics de la Fotografia per tal de
poder-ne editar el llibre.
DEVOLUCIÓ DELS DOSSIERS
Els dossiers no seleccionats poden
recollir-se a partir del 30 de
setembre de 2011, de dilluns a
divendres, en horari d’obertura de
Casa Pastors, i fins al 28 d'octubre
de 2011. (tel: 972 757301).
Els que vulguin que se’ls enviï per
correu, hauran de facilitar un
sobre amb l’adreça i els segells
necessaris.
Notes:
La participació en la convocatòria
suposa l’acceptació d’aquestes
bases. L’organització es reserva el
dret de resoldre com li sembli més
convenient qualsevol situació no
prevista en aquestes bases i d’utilitzar
les imatges dels projectes
becats per a la promoció d’altres
convocatòries.
(1) En cas de no rebre les subvencions
demanades, no es podrà realitzar
l’edició del llibre.
(2) Amics de la Fotografia disposa
de marcs de 40X50 per col!locar els
treballs fotogràfics